1. زهرا کریمی سعیدابادی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بهنام رحیمی , مطالعات کانه زایی، آلتراسیون و شاره های درگیر درمحدوده اکتشافی سرب کویرو، شمال غرب بشرویه، استان خراسان جنوبی , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۴, صفحه ۳۲۹-۳۴۰
 2. ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , صادق افشارنجفی , کاربرد دورسنجی در بارزسازی، شناخت و تحلیل خصوصیات تکتونیکی خط‌واره های مرتبط با آلتراسیون درمنطقه بجستان، شرق ایران , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳, صفحه ۱۶۹-۱۸۲
 3. فرح جلیلی , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی , احمد رضا خزاعی , بررسی فیلیشوئیدهای میوسن میانی و پسین خاور افضل‌آباد (شمال بیرجند ) بر مبنای نانو فسیل‌های آهکی , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱, صفحه ۱۷۷-۱۸۴
 4. ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , ارس کلوتزلی , ژوزه فرانسیسکو سانتوز , سنگ‌شناسی، سن‌سنجی، ژئوشیمی و تعیین منشأ توده‌های گرانیتوئیدی منطقه بجستان، شمال فردوس، استان خراسان رضوی , زمین شناسی اقتصادی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۵۲۵-۵۵۲
 5. مریم غلامزاده , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , ریحانه احمدی روحانی , مطالعه الگوهای آماری سیستم‌های شکستگی منطقه اخلمد، شمال‌غرب بینالود بر روی نقشه رسم شده از روش دورسنجی , پژوهش های دانش زمین , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱۴۴-۱۶۲
 6. صادق افشارنجفی , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , ریحانه احمدی روحانی , الگوهای آماری و فرکتالی آرایه شکستگی ها در توده گرانیتی شرق بجستان بر پایه تکنیک های دورسنجی , پژوهش های دانش زمین , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۱-۱۵
 7. محمدعلی جزی خرزوقی , محمدحسن کریم پور , آزاده ملکزاده شفارودی , بهنام رحیمی , نقش کنترل کننده‌های چینه‌شناسی، سنگ‌شناسی و ساختاری درجایگیری کانسار سرب نخلک (شمال شرق اصفهان) , زمین شناسی کاربردی پیشرفته , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۵۹-۷۵
 8. شادی انصاری جعفری , بهنام رحیمی , فرزین قائمی , علیرضا مظلومی بجستانی , مدل ساختاری بر پایه مطالعه شکستگی ها در کانسار طلای زرمهر , زمین شناسی کاربردی پیشرفته , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۵۱-۵۸
 9. علیرضا الماسی , محمدحسن کریم پور , خسرو ابراهیمی نصرآبادی , بهنام رحیمی , Urs KlÖtzli , Jose Francisco Santos , زمین شناسی، کانی سازی، سن سنجی U-Pb و ژئوشیمی ایزوتوپ های Sr-Nd توده های نفوذی شمال شرق کاشمر , زمین شناسی اقتصادی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۶۹-۹۰
 10. محمدعلی صالحی , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , بهنام رحیمی , رخساره های سنگی و محیط رسوبی سازند آبحاجی )ژوراسیک پیشین( در رخنمون و چاه های اکتشافی معدن زغا لسنگ پروده طبس، خاور ایران مرکزی , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲۴۹-۲۶۲
 11. ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی , بارزسازی زون های آلتراسیون و ساختارهای خطی در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER, SPOTوLandsat ETM+ و داده های ژئوفیزیک , علوم زمین-Ulum-i Zamin , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۲۵۳-۲۶۲
 12. بهنام رحیمی , فرزین قائمی , رسوبگذاری در ارتباط با تکتونیک راندگیها در کوههای بینالود , رخساره های رسوبی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱, صفحه ۲۱۸-۲۳۵
 13. فرزین قائمی , بهنام رحیمی , سامانه راندگی ها در کوه‌های بینالود , زمین شناسی ایران , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۳, صفحه ۳-۲۰
 14. جمال قوی , محمدحسن کریم پور , سیداحمد مظاهری , مجید قادری , بهنام رحیمی , شناسایی هاله های پراکندگی دومین و توزیع ژئوشیمیایی عناصر در خاک های پیرامون نشانه معدنی طلا-تنگستن تاریک دره، شمال خاوری ایران , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۲۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱۰۷-۱۲۰
 15. فرشته بداقی , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی , زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی آخرین لایه های منسوب به نهشته های کرتاسه البرز شرقی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برش چشمه قلقل , دیرینه شناسی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۱۹-۳۶
 16. مرضیه نطقی مقدم , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی , زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی مرز پایینی سازند نیزار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در برشهای دوبرادر، کلات و چهچهه , دیرینه شناسی , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۱, صفحه ۹۵-۱۱۰
 17. علی کیوان زراعتکار , بهنام رحیمی , بررسی توسعه ی زون گسل سنگ بست-شاندیز و پیامدهای ژئومورفولوژیکی آن , جغرافیا و توسعه ناحیه ای , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱, صفحه ۱۹۵-۲۱۴
 18. سیده محبوبه علمدار , سیداحمد مظاهری , بهنام رحیمی , بررسی های ژئوشیمی، کانی سازی ، زمین سختی جنوب غربی کریز(کاشمر) , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۱, صفحه ۶۶۳-۶۷۶
 19. لیدا خدادادی , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی , نانواستراتیگرافی و پالئواکولوژی گذر سازندهای شوریجه – تیرگان در دو برش مزدوران و کلات (شرق حوضه کپه داغ) , پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲, صفحه ۸۵-۱۰۰
 20. بهنام رحیمی , حسین علیزاده , تکامل ساختاری ، گرمایی و مکانیکی گسل های راستا لغز در توده تونالیتی ده نو،غرب مشهد،شمال شرقی ایران , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۱, صفحه ۶۴۹-۶۶۴
 21. محمدانور محقی , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی , نانواستراتیگرافی مرز سازندهای تیرگان-سرچشمه در برش قلعه زو , رخساره های رسوبی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۱۰۸-۱۲۴
 22. مرضیه نطقی مقدم , فاطمه هادوی , بهنام رحیمی , زیست چینه نگاری و پالئواکولوژی گذر سازند آب دراز به سازند آب تلخ در برشهای مزدوران و کلات , رخساره های رسوبی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱-۱۲۶
 23. بهنام رحیمی , حسین علیزاده , تحلیل ساختاری،خاستگاه و شرایط دگرشکلی زون های برشی شکل پذیر در توده گرانیتوئیدی ده نو-غرب مشهد , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۹, صفحه ۳۹۹-۴۱۰
 24. مهرانه عبدالشاهی , محمد وحیدی نیا , علیرضا عاشوری , بهنام رحیمی , میکرو بایواستراتیگرافی مرز سنومانین-تورونین در برش شوراب(شرق حوضه کپه داغ) , رخساره های رسوبی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶, صفحه ۶۱-۷۰
 25. محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , صدیقه زیرجانی زاده , احسان سلاطی , سنگ شناسی توده های نفوذی منطقه ی معدنی تکنار، بردسکن (کاشمر) , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۶۷-۷۸
 26. سیدمسعود همام , بهنام رحیمی , توالی مجموعه ی کانی شناختی هاله دگرگونی گرانیت مشهد , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۲۵-۱۳۴
 27. عرفان حاجی , بهنام رحیمی , مطالعه الگوهای آماری و فراکتالی سیستمهای شکستگی منطقه تکنار ، ایران مرکزی بر روی نقشه رسم شده از روشهای دورسنجی , علوم دانشگاه تهران , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۱, صفحه ۱۲۹-۱۳۶
 28. حامد زندمقدم , سیدرضا موسوی حرمی , اسداله محبوبی , بهنام رحیمی , منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) درشمال غرب کرمان، ایران , پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی- پژوهشی دانشگاه اصفهان , دوره ( ۳۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۵, صفحه ۱۷-۳۸
 29. علی رضا مظلومی , محمدحسن کریم پور , ایرج رسا , بهنام رحیمی , وثوقی عابدینی , کانسار طلای کوه زر تربت حیدریه مدل جدیدی از کانی سازی طلا , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۸, صفحه ۳-۱۶
 30. الهه مفیدی , علی یساقی , بهنام رحیمی , شرایط کرنش و ریز ساختاردانه های کوارتز در برآورد خاستگاه و شرایط دگرشکلی برگه های راندگی البرز شرقی , Iranian Journal crystallography and mineralogy- بلور شناسی و کانی شناسی ایران , دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۱, صفحه ۳-۲۳
 31. سهراب شهریاری , سیدرضا موسوی حرمی , بهنام رحیمی , ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان-گرگان , علوم دانشگاه تهران , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۲/۰۴, صفحه ۲۳-۵۲